Slováci vlani vďaka Zľavomat.sk zjedli 19 ton pizze a strávili vyše 500-tisíc nocí v hoteloch

Fo­to­ka­len­dá­re z vlas­tných fo­tiek, bur­ge­ry a po­by­ty v Tat­rách bo­li mi­nu­lý rok naj­žia­da­nej­ší­mi zľa­va­mi na por­tá­li Zľa­vo­mat.sk. Slo­vá­ci cez naj­väč­ší zľa­vo­vý web vla­ni kú­pi­li spo­lu vy­še 802-ti­síc ku­pó­nov, čo je o 390-ti­síc viac než rok pred­tým. Cel­ko­vo tak fa­nú­ši­ko­via zľa­vo­vé­ho por­tá­lu Zľa­vo­mat.sk ušet­ri­li od je­ho vzni­ku viac ako 35 mi­lió­nov eur. Zľa­vo­mat.sk za rok 2013 svoj ob­rat zvý­šil o 71 % per­cent na 15,4 mi­lió­na eur. Vy­še po­lo­vi­ce z ob­ra­tu tvo­rí pre­daj do­vo­le­niek, kto­rý me­dzi­roč­ne vzrás­tol o 56 per­cent. Ob­rat za pre­daj to­va­rov a gas­tro­seg­ment me­dzi­roč­ne stú­pol až o 100 per­cent. „Slo­vá­ci ma­jú čo­raz väč­ší zá­ujem o zľa­vy, pre­to­že si chcú na­kú­piť znač­ko­vé ob­le­če­nie za vý­hod­né ce­ny, vy­skú­šať no­vé zá­žit­ky, kva­lit­né do­vo­len­ky a viac­cho­do­vé luxus­né jed­lá v reš­tau­rá­ciách. No­vým tren­dom je, že prie­mer­ná hod­no­ta ná­ku­pu ras­tie. Dô­vo­dom je ras­tú­ca dô­ve­ra a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov s kva­li­tou na­šej po­nu­ky, kto­rú den­ne tes­tu­jú pro­duk­to­ví ma­na­žé­ri Zľa­vo­ma­tu. Vla­ni sa prie­mer­ná hod­no­ta ob­jed­náv­ky zvý­ši­la zo 42 € na 46 €, “ uvie­dol To­máš Sro­ka, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Zľa­vo­mat.sk, kto­rá pat­rí do nad­ná­rod­nej sku­pi­ny Sle­vo­mat Group.

Hi­tom bo­li tu­je aj Chor­vát­sko
Pod­ľa ne­ho sa Slo­vá­ci o zľa­vy za­ují­ma­jú naj­mä pred le­tom, keď na­ku­pu­jú do­vo­len­ky do­ma aj v za­hra­ni­čí, a pred Via­no­ca­mi. „Hi­tom bo­li v le­te naj­mä do­vo­len­ky, z kto­rých prud­ko stú­pol zá­ujem o Chor­vát­sko. Veľ­mi žia­da­né bo­li pr­výk­rát aj kli­ma­ti­zá­cie. Ab­so­lút­nym prek­va­pe­ním ro­ka bol do­pyt po tu­jach do zá­hrad, kto­rých sme pre­da­li vy­še 900 ku­sov,“ dopl­nil To­máš Sro­ka.

Po­čas no­vem­bra a de­cem­bra strán­ku Zľa­vo­mat.sk den­ne nav­ští­vi­lo vy­še 100-ti­síc ľu­dí. Ob­rat v de­cem­bri 2013 prek­ro­čil hra­ni­cu 2,1 mi­lió­na eur, čo je me­dzi­roč­ne o 50 % viac. „Do via­noč­né­ho tes­tu o ob­ľú­be­nos­ti dar­če­kov sa za­po­ji­lo až 12-ti­síc ľu­dí, z to­ho dve tre­ti­ny bo­li že­ny. Z tes­tu vy­ply­nu­lo, že Slo­vá­ci rov­na­ko ako Če­si sú Prí­tul­ní­ci – te­da mi­lu­jú ma­sá­že, po­by­ty s naj­bliž­ší­mi a veľ­kú ra­dosť im uro­bí­te, ak ich pri ob­da­ro­vá­va­ní aj ob­jí­me­te,“ do­dal To­máš Sro­ka.

Zľa­vy si ob­ľú­bi­li aj na juž­nom Slo­ven­sku
Naj­väč­ší ná­rast zá­uj­mu o po­nu­ku Zľa­vo­mat.sk sme za­zna­me­na­li na juž­nom Slo­ven­sku. Náv­štev­nosť zľa­vo­vé­ho por­tá­lu stúp­la vla­ni naj­viac v Lu­čen­ci (+200 %) a v No­vých Zá­mkoch (+182 %). „Kaž­dá časť Slo­ven­ska však up­red­nos­tňu­je iné zľa­vy – nap­rík­lad na se­ve­re Slo­ven­ska si zá­kaz­ní­ci dop­ra­jú naj­mä wellness po­by­ty, oby­va­te­lia zá­pad­né­ho Slo­ven­ska mi­lu­jú bur­ge­ry a sus­hi a u vý­chod­nia­rov je hi­tom dl­ho­do­bo piz­za,„ uvie­dol To­máš Sro­ka.

Pod­ľa ne­ho je za ras­tú­cim zá­uj­mom o po­nu­ku Zľa­vo­mat.sk vo všet­kých re­gió­noch naj­mä zvy­šo­va­nie kva­li­ty po­núk aj so za­po­je­ním zá­kaz­ní­kov. , , Spot­re­bi­te­lia mô­žu kaž­dú po­nu­ku ohod­no­tiť čís­lom od 1 do 5, pri­čom 5 ozna­ču­je vy­ni­ka­jú­ce hod­no­te­nie. Vla­ni sme tak od zá­kaz­ní­kov zís­ka­li vy­še 118 – ti­síc hod­no­te­ní s prie­me­rom 4,1. Cie­ľom pre ten­to rok je do­siah­nuť od zá­kaz­ní­kov prie­mer­né hod­no­te­nie až 4,5 „hviez­dič­ky“, čo je 90 % spo­koj­nosť,„ do­dal T.Sro­ka.

Zľa­vo­mat.sk roz­ší­ri po­nu­ku vý­rob­kov vlas­tnej znač­ky
Pre ras­tú­ci zá­ujem zá­kaz­ní­kov Zľa­vo­mat.sk o mó­du a ces­to­va­nie plá­nu­je spo­loč­nosť v tom­to ro­ku po­sil­niť naj­mä po­nu­ku let­ných do­vo­le­niek a znač­ko­vé­ho ob­le­če­nia. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je roz­ší­re­nie po­nu­ky a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. , , Ra­di by sme zá­kaz­ní­kom po­núk­li no­vé za­hra­nič­né let­né des­ti­ná­cie a za­ují­ma­vé mód­ne znač­ky, kto­ré na Slo­ven­sku za­tiaľ nie sú. Po­sil­ní­me aj po­nu­ku znač­ko­vé­ho ob­le­če­nia a to­va­rov vlas­tnej znač­ky Mar­kus Ped­rik­sen. Pri vlas­tných to­va­roch do­ká­že­me mať kva­li­tu to­va­ru a ta­kis­to aj ter­mí­ny do­da­nia maximál­ne pod kon­tro­lou. Všet­ky to­va­ry to­tiž k zá­kaz­ní­kom do­vá­ža­me z náš­ho cen­trál­ne­ho európ­ske­ho skla­du s roz­lo­hou 2 500 štvor­co­vých met­rov v Čes­ku, od­kiaľ sme vla­ni dis­tri­buo­va­li tak­mer 35-ti­síc vý­rob­kov do ce­lé­ho Slo­ven­ska,“ vy­svet­lil T. Sro­ka.

Naj­pre­dá­va­nej­šie zľa­vy na Slo­ven­sku v ro­ku 2013:

To­var: Fo­to­ka­len­dá­re z vlas­tných fo­tog­ra­fii (7 077 ks), fo­toob­ra­zy na plát­ne z vlas­tných fo­tog­ra­fií (5 507 ks), via­za­nie di­plo­mo­vých prác (3 534)Jed­lá: bur­ger Bea­bout v Bra­tis­la­ve (2 596 ks)Po­by­ty: Ho­tel Hills v Tat­rách (796), kú­pe­le Lúč­ky (787) Zá­žit­ky, zá­ba­va: via­noč­né tr­hy v In­che­be, ter­mál­ne kú­pa­lis­ko Ga­lan­dia, vstu­pen­ka na vý­sta­vu Mod­dom, vstu­pen­ka na Auto­sa­lón Nit­ra, ak­va­park Dol­ný Ku­bín, ski­pas Mý­to pod Ďum­bie­rom

Naj­pre­dá­va­nej­šie zľa­vy v Čes­ku v ro­ku 2013:

  1. Tlač fo­tog­ra­fií vo for­má­te A4 (12 868 ks)
  2. Dob­rod­ruž­ná hra TEP fak­tor – na št­ýl Pev­nosť Boyard (9 222 ks)
  3. Fo­to­ka­len­dár (7 413 ks)

Naj­pre­dá­va­nej­šie zľa­vy v Ma­ďar­sku v ro­ku 2013:
Vstu­pen­ka do zá­bav­né­ho par­ku v Bu­da­peš­ti (2 002 ks)Viac­cho­do­vé me­nu v reš­tau­rá­cii v Bu­da­peš­ti (787 ks)

26. januára 2014