Komu podáte pomocnú ruku?

Práve teraz u nás bežia tieto akcie.

Zľavomat pomáha

Poslaním Zľavomatu je prinášať ľuďom do ich životov inšpiráciu a nové zážitky. Ako spoločensky zodpovedná firma myslíme i na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemali a o svoje základné potreby musia bojovať tvrdšie, než my ostatní. Preto priamo i zapojením subjektov tretieho sektora podporujeme jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením i sociálne vylúčené skupiny. Kladieme veľký dôraz na podporu tých najmenších, ktorí si ešte nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na spolupatričnosť iných. Brány pomoci sme nezavreli ani pred seniormi či štvornohými spoločníkmi ľudí. Dobročinné projekty radi podporíme nielen finančne, ale aj osobnou účasťou.

V júni 2021 sme založili Nadáciu Zľavomat, prostredníctvom ktorej sa nám ešte viac otvorili možnosti, ako pomáhať. 

Erik Richnák
Jedným z najčastejších mýtov dnešnej spoločnosti je, že každý má rovnakú šancu ísť za svojím snom a je len na ňom, či sa mu podarí svoj cieľ dosiahnuť. Realita je však taká, že na Slovensku mnohí jednotlivci či celé rodiny prepadajú záchrannou sieťou pomoci. Sociálne či zdravotné znevýhodenie vytvárajú bariéry, ktoré sa bez finančného zázemia prekonávajú len veľmi ťažko. Pomocná ruka od Zľavomatu síce nenahradí systémové riešenia, ale pomáha zlepšiť kvalitu života tým, ktorí ju akútne potrebujú. Moja vďaka patrí všetkým darcom, ktorí sa neváhajú chopiť príležitosti a prejaviť svoju solidaritu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Som presvedčený o tom, že takáto pomoc, hoci je len malou kvapkou, sa v mori nikdy nestratí.
Erik Richnák | CEO 

Organizácie, ktorým sme pomohli:

Slatinka

Občianske združenie Slatinka sa od roku 1993 venuje ochrane prírodných hodnôt a životného prostredia. Kladie si za cieľ tiež zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o dôležitých projektoch a dokumentoch, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Koncom leta 2021 sme spustili akciu Za zdravé a živé rieky, v ktorej formou voucheru mohli zákazníci prispieť na čistenie riek na Slovensku. Združenie Slatinka venovalo polovicu darov Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom na obnovu populácií rýb v Hrone. Druhú polovicu financií využije Združenie Slatinka na čistenie riek, resp. krajiny pri brehoch riek na jar 2022. Dobrovoľníci budú čistiť rieku Slatinu (úsek medzi Zvolenskou Slatinou a Slatinkou), Hučavu (prítok Slatiny pri Očovej), rieku Hron (prírodnú rezerváciu Meandre Hrona pri Telgárte) a ďalšie vodné toky na Slovensku.

Vagus

S občianskym združením Vagus sme nadviazali spoluprácu dvakrát. V roku 2015 sme na našej stránke prezentovali Kaviareň Dobre&Dobré, ktorá ponúkala dôstojnú prácu ľuďom bez domova. Zákazníci si u nás mohli kúpiť voucher na kávu za symbolických 0,50 € a podporiť tak tento výnimočný koncept. Kaviareň dnes už bohužiaľ nefunguje, ale občianske združenie v pomoci ľuďom bez domova napreduje aj v iných rozmanitých aktivitách. V roku 2021 sme v zimnom období počas pandémie zorganizovali darcovskú výzvu na pomoc ľuďom bez domova. OZ Vagus tak získalo finančné prostriedky na zdravotné ošetrenia, podporu pri získavaní zamestnania a podporu pri získavaní stabilného bývania pre ľudí bez domova.

Človek v ohrození

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorá adresne reaguje na vzniknuté krízové situácie vo svete. Kladie si za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími aktivitami a prácou vo vylúčených komunitách na Slovensku prispieva k budovaniu otvorenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti. V lete 2020 sme nadviazali spoluprácu za účelom pomoci obyvateľom vylúčených komunít na Slovensku. Zákazníci mohli formou voucheru prispieť na hygienické balíčky, bandasky s pitnou vodou, písacie pomôcky a vzdelávacie aktivity pre deti a ďalšiu rozvojovú terénnu prácu vo vylúčených komunitách.

POP akadémia

Pokora, odvaha, pokoj. To je motto občianskeho združenia POP Akadémia, ktoré tvorí inkluzívne zážitkové programy pre združené kolektívy detí – pre deti zdravé i deti so zdravotným hendikepom. Snaží sa o „inklúziu naopak“ – všetky ich programy musia byť tak dobré a atraktívne, aby mali o ne záujem aj deti bez zdravotného obmedzenia a ich rodičia. Pomohli sme propagovať dva projekty: letný inkluzívny tábor pod názvom Týždeň s pop a Hrdinské ukončenie leta – Historickú stanovačku. Formou voucheru tiež zákazníci mohli podporiť tvorbu týchto zážitkových programov.

Meli Beli

Občianske združenie Meli Beli je združenie na pomoc deťom s epilepsiou a ich rodinám. Snaží sa prispievať na kúpu liekov, zdravotných pomôcok, terapie, liečenia. Chce tiež poukazovať na systémové chyby v spoločnosti a poskytovať oporu aj samotným rodičom, ktorí sa neraz ocitnú v začarovanom kruhu. V spolupráci s Meli Beli, o. z. sme spustili dve akcie – jednu na jeseň roku 2020, zameranú na pomoc malej Peťke s komplikovanými diagnózami. Peťka vďaka tejto pomoci získala špeciálne chodítko. Druhá akcia z roku 2021 bola zameraná na rehabilitácie, špeciálne zdravotné pomôcky či liečbu pre viacero detí, ktorým občianske združenie pomáha.

Divé Maky

Občianske združenie Divé maky už štrnásť rokov podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu. Prostredníctvom štipendijného programu formuje budúcnosť rómskych detí, zlepšuje ich spoločenské postavenie a pomáha vytvárať pozitívne vzory v ich komunitách. V období pandémie sme sa k tejto podpore pridali a vďaka darom našich zákazníkov sme prispeli aj my do fondu, z ktorého Divé maky hradia štipendiá, umelecké aktivity, stravné, cestovné, internáty a Letnú akadémiu pre nadané rómske deti.

Pierott

Nezisková organizácia Pierott je naším partnerom od roku 2017. Mottom organizácie je „Meníme smútok detí na radosť.“ V tomto duchu sa zameriavajú na pomoc deťom, ktoré sa do problémov chudoby alebo choroby dostali nezavinene. Vďaka vám sa nám podarilo získať finančné prostriedky pre chlapcov so zdravotným znevýhodnením Marka a Viktorka a projekt “Kto sa hraje, nehnevá”, zameraný na kúpu športového vybavenia pre deti – či už nádejných športovcov, alebo aj obyčajné deti z ulice, ktoré si nové vybavenie nemôžu dovoliť.

Slovenská nadácia pre UNICEF

S detským fondom OSN pravidelne spolupracujeme od roku 2015. Poslaním Slovenskej nadácie pre UNICEF je zaistiť zdravotnú starostlivosť, výživu, pitnú vodu, hygienu, základné vzdelanie a ochranu pred náslím deťom v rozvojových krajinách a krajinách zmietaných vojnou. Deťom v Nepále, Ukrajine a ďalších krajinách sme s vašou pomocou prispeli na ich základné životné potreby, čo im umožňuje žiť život v dôstojnejších podmienkach. V čase korona krízy sme pomohli zabezpečiť rúška pre seniorov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a deti z rómskej komunity v osade v Plaveckom Štvrtku. Finančné dary z posledných akcií smerovali na pomoc deťom, bábätkám a ich matkám na Ukrajine. Konkrétne na zabezpečenie pitnej vodyzdravotníckeho materiálu do nemocníc.

IPčko

S občianskym združením IPčko sme nadviazali spoluprácu v roku 2020. IPčko poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných situáciách. Špeciálne školení pracovníci poskytujú pomoc prostredníctvom chatu, emailu, videa i na telefonickej linke. Zameriavajú sa aj na osvetu, odborné vzdelávanie a terénne pôsobenie. Finančná injekcia z vašich darov smerovala na podporu personálneho zabezpečenia pracovného tímu, aby sa psychologické pomoc mohla dostať k všetkým, ktorí ju potrebujú.

Porážka.sk

Spolupráca s O.Z. Porážka.sk začala v roku 2019. Občianske združenie sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí porážku už prekonali. Cielene pomáha rodinným príslušníkom pacientov po psychickej, sociálnej, resocializačnej a čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke. Podporuje ambulancie vybavením pre lekárov, buduje osvetu i prevenciu a snaží sa o návrat pacientov po mozgovej porážke späť do spoločnosti. V roku 2019 sme spoločne podporili 2. ročník charitatívnej akcie Beh Neporazených.

OZ Parasport24

Naše partnerstvo s OZ Parasport24 začalo v roku 2018 podporou benefičného koncertu, ktorú sme zopakovali ešte niekoľkokrát. V roku 2020 sme účasťou podporili Floriánsky beh bez bariér. Výťažok zo štartovného putoval na pomoc ľuďom s hendikepom a sociálne slabším rodinám, ktorým OZ Parasport24 pomáha už od roku 2006. Občianske združenie sa venuje organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Vďaka športu získavajú občania so zdravotným postihnutím šancu lepšie sa začleniť do bežného života.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Košice

Členovia Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov Košice okrem prevádzkovania košického útulku pre opustené zvieratá pravidelne organizujú canisterapiu, výcviky pre verejnosť, besedy pre deti základných škôl i športovo kynologické podujatia. Opusteným zvieratám, o ktoré sa občianske združenie stará, sme od roku 2015 vďaka vašim darom viackrát pomohli príspevkom na potravu, technické zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a fungovanie útulku.

OZ Malíček

Občianske združenie sa zameriava na pomoc mamičkám a ich predčasne narodeným deťom. V spolupráci s o. z. Malíček sme v roku 2018 s vaším prispením podporili kúpu paravánov, ktoré poskytnú mamičkám a ich predčasne narodeným deťom trochu súkromia a aspoň malú príchuť domova.

Jednotlivci, ktorým sme pomohli:

Tobiáško

Tobiáško je usilovný bojovník, ktorý trpí vzácnym genetickým ochorením, tzv. Arboleda-Tham syndrómom. Na svete ho má len 350 ľudí. Krátko po dosiahnutí 5. mesiaca prišla prvá diagnóza – epilepsia, Westov syndróm a s tým súvisiace ďalšie zdravotné problémy – regres vo vývoji, pozastavený psychomotorický vývin, atrofia zrakových nervov, hypotónia, detská mozgová obrna. Tobiáško sa tvrdo pripravoval a dnes je pripravený podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami v Mexiku, na ktorú mu prispeli aj darcovia cez Zľavomat.

Veronika

Veronika je šikovná a húževnatá 14-ročná mladá slečna, odkázaná na invalidný vozík. Nedokáže sama stáť, ani sedieť bez opory, pretože má ťažkú skoliózu chrbtice. Veľmi rada by bola samostatná, no bariéry v byte jej to nedovoľujú. So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátila Veronikina mama, samoživiteľka. Veľký posun smerom k samostatnosti by pre Veroniku znamenalo zriadenie bezbariérovej kuchyne. Na Zľavomate sa nám podarilo zozbierať väčšiu časť sumy, potrebnej na zakúpenie kuchyne.

Janka

„Mamka, aj vrabček je väčší ako Janka,“ to bola prvá reakcia bračeka Miška, keď rodičia priviezli z pôrodnice malú Janku. Dnes má Janka 16 rokov, no krehká ako vtáčik je stále. Má ťažkú detskú mozgovú obrnu, ťažkú skoliózu chrbtice, trpí bližšie neurčenou energetickou proteínovou podvýživou a hydrocefalom. Janka je ležiaca, plne odkázaná na 24 hodinovú opateru. Zákazníci Zľavomatu prispeli Jankiným rodičom na väčšie auto, v ktorom by dcéru mohli prevážať ležiacu v kočíku.

Renátka

Renátka dostala po pôrode krvácanie do mozgu, následkom čoho trpí najvyšším stupňom detskej mozgovej obrny. O 22-ročné dievča, ktoré je ležiace, sa stará mama, ktorá z opatrovateľského príspevku nedokáže pokryť všetky náklady. Renátka je plienkovaná, ležiaca, kŕmená, neudrží hlavičku, nechytí nič do rúk, nerozpráva, nedokáže sama sedieť. Od troch rokov až doteraz sa u nej prejavuje aj epilepsia. Jej diagnózu ovplyvňujú aj silná skolióza chrbtice a hrudníka. Renátke prispeli darcovia na polohovateľný matrac do postele a ďalšie nevyhnutné výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Katka

Katka sa narodila predčasne v 28. týždni s váhou len jedno kilo. Už ako 8-týždňová podstúpila operáciu očí. Silne poškodený zrak jej však ostal. Predčasný pôrod bohužiaľ zanechal na jej zdravotnom stave následky: trpí epilepsiou a detskou mozgovou obrnou. Dievčatko je ležiace, nerozpráva a vyžaduje si celodennú starostlivosť. Nádej na zlepšenie predstavuje liečba kmeňovými bunkami v Mexiku, na ktorú prispelo viac než 2000 darcov – zákazníkov Zľavomatu. Katke zo srdca prajeme, aby jej liečba v Inštitúte obnovy pomocou kmeňových buniek v meste Tijuana priniesla čo najlepšie výsledky.

Kristiánko

Ročný Kristiánko trpí zriedkavým ochorením(hypopláziou zrakových nervov a chiazmy), ktoré mu spôsobilo poškodenie zraku. Jeho zrak nereaguje na svetlo, ani na predmety. Nádejou na zlepšenie zraku je terapia elektrickými impulzmi v Berlíne, ktorú chlapec už raz absolvoval a priniesla aj výsledky. Kristiánko začal vnímať veľké predmety, vie ich rozlíšiť, napr. fitloptu, počítadlo a svetelnú tabuľu. Rodičia veria, že po absolvovaní druhej terapie elektrickými impulzmi v Berlíne, sa Kristiánkov zrak zlepší natoľko, aby rozpoznal ich tváre. Na prelome rokov 2021/2022 prispelo viac než 2000 darcov na Zľavomate na liečbu, rehabilitácie, lieky a zdravotné pomôcky pre Kristiánka. Ďakujeme!

Jakubko

Jakub od detstva bojuje s ťažkými prejavmi neliečiteľného ochorenia Ehlers Danlos syndrómu. Je pripútaný na vozíček, ochorenie mu deformuje končatiny i chrbticu. Pacienti s touto diagnózou mávajú bežne skoliózu, nestabilné kĺby a mnohé ďalšie problémy. Rodičia hľadajú riešenie, ktoré pomôže zabrániť devastujucemu deformovaniu jeho tela. Jakub prekonal náročnú operáciu chrbtice, pri ktorej mu do chrbta voperovali titánové tyče, tie však telo neprijalo. Keďže tento pokus bol neúspešný, Jakubovi rodičia sa pripravujú na druhý pokus operačne mu pomôcť, tentokrát na Ortopedickej klinike vo Viedni. Dúfame, že aj vďaka vašim darom sa Jakubovi podarí absolvovať zákrok v zahraničí, ktorý mu zlepší kvalitu života.

Lukáško

Pani Katka je matkou dvoch detí, z ktorých mladšie, Lukáško, trpí svalovou dystrofiou. Ide o vážne genetické ochorenie, ktoré vedie k chronickému, postupne sa zhoršujúcemu priebehu svalovej slabosti. Pacienti končia ešte ako deti okolo 12. roku života na vozíku, neskôr ako ležiaci. Ochorenie je neliečiteľné, terapia sa v podobných prípadoch zameriava na zlepšenie kvality života detí. Pani Katka vychováva deti sama a z jedného platu nedokáže platiť zdravotnú starostlivosť aj rekonštrukciu staršieho domčeka. Pre pani Katku sme uverejnili výzvu na pomoc na našom magazíne. Ešte aj dnes môžete pani Katke a jej deťom pomôcť v zložitej situácii príspevkom na transparentný účet s názvom Pomoc.

Róbert

Robo je mladý muž, ktorý má za sebou 11 operácií a jednu veľkú túžbu: samostatne riadiť auto, aby bol pri svojej práci mobilný. Kvôli svalovo-kĺbovému ochoreniu však Róbert nezohne kolená, nezdvihne ruky a nemôže teda ani šoférovať. Jedinou možnosťou, ako by sa mohol stať aktívnym vodičom, je riadenie auta pomocou joysticku. Prerábka auta do tejto podoby však vyjde okolo 60 000 €… Robovi sa podarilo polovicu sumy vyzbierať a zvyšok si bude hradiť sám z úveru. Dobrou správou je, že technická prerábka auta v Nemecku by sa mohla udiať už tento rok (2022). Robovi silno držíme palce!

Marko

Nádych pre Marka, tak sa volala jedna z našich posledných charitatívnych výviev, orientovaná na pomoc konkrétnemu dieťaťu. Štedrá podpora od našich zákazníkov putovala menšiemu občianskemu združeniu Marko Podolan, ktoré pomáha deťom s podobným osudom, ako je ten Markov. Marko má zavedenú tracheostómiu, je odkázaný na pľúcnu ventiláciu a sondu na kŕmenie, okrem toho trpí vážnou deformitou nožičiek. Veríme, že náš príspevok pomohol rodine zvládnuť náročnú zdravotnú starostlivosť a ďalej napredovať.

Tamarka

Anjelská Tamarka je občianske združenie založené rodičmi malej Tamarky, ktorá trpí ojedinelým genetickým ochorením známym ako Angelmanov syndróm. Ide o vzácne neurologicko – genetické ochorenie, ktorým trpí len niekoľko detí na Slovensku a nedá sa liečiť. Liečba tohto ochorenia je len symptomatická a ľudia s týmto syndrómom si vyžadujú celoživotnú asistenciu. Ich mentálny vek dosiahne maximálne 3–4 roky a hoci sa bežne dožívajú staroby, vždy budú odkázané na pomoc iných. Tamarke sme prostredníctvom našej darovacej výzvy prispeli na intenzívne neuro-rehabilitačné pobyty a ďalšie potrebné, finančne nákladné terapie.

Janka

Pomoc potrebovala aj 15-ročná Janka s detskou mozgovou obrnou, ktorá nedokáže sama sedieť, chodiť ani rozprávať. Radosť nachádza vo chvíľach, keď si vychutnáva slobodu pohybu pri plávaní a potápaní. Občianske združenie Naše slniečka sa snaží Janke a deťom s detskou mozgovou obrnou uľahčiť a skvalitniť život, aby sa v budúcnosti čo najlepšie vedeli začleniť. Výťažok z predaja voucherov putoval Janke na rehabilitácie, terapie, plávanie, masáže a rehabilitačné pomôcky.

Timur

Timurko je chlapec, ktorému v roku 2020 diagnostikovali metachromatickú leukodystrofiu. Ide o vzácne vrodené genetické ochorenie, spojené s úbytkom bielej mozgovej hmoty. Vedie k rapídnemu neurologickému poškodeniu: pacienti s touto chorobou trpia stratou rovnováhy, zhoršením reči, stratou chôdze, obchabnutím svalstva… Aj malý Timurko v dôsledku narušenia ochranného obalu nervov (myelínu) prichádza o všetky svoje schopnosti, ako je chôdza, reč, motorika… Timurkovi prispeli naši zákazníci na alogénnu transplantácu kostnej drene v Jeruzaleme, ktorú úspešne absolvoval v januári 2021.

Kamilka

Kamilka trpí tzv. Dravetovej syndrómom. Ide o závažnú formu epilepsie s mentálnou retardáciou a častými, dlhotrvajúcimi záchvatmi, ktoré môžu Kamilku posunúť do takej miery späť, že po nich prestáva rozprávať či chodiť. Kamilke navyše zdravotný stav komplikuje aj ťažká fotosenzitivita – čokoľvek rušivé môže spustiť záchvat. Vďaka príspevkom z charitatívnej výzvy Kamilka mohla absolvovať svoj prvý intenzívny rehabilitačný pobyt v Axis Medical Center v Piešťanoch. Výsledkom je, že dievčatko dokáže udržať vzpriamené telo, vystretý chrbát, má lepšie postavenie nôh, lepšiu chôdza a celkovú pohyblivosť. Veľmi sa z toho tešíme spolu s Kamilkou.

Janka

Dievčatko s krásnymi dlhými vlasmi po mame a zasneným pohľadom, ktoré však o sebe nevie, nechodí a nedokáže komunikovať. Taká je Janka. Prasknutá pupočná šnúra, kolaps pri pôrode a následné oživovanie zapríčinili diagnózu detská mozgová obrna – spastická kvadruparéza s pridruženou epilepsiou. Nádej na čiastočné zlepšenie zdravotného stavu predstavujú rehabilitačné pobyty, ktoré sú však finančne nákladné. Po zverejnení výzvy množstvo ľudí prispelo Janke na účet na výdavky, spojené s náročnou zdravotnou starostlivosťou.

Riško B.

Celé Slovensko i mnohí zahraniční donori sa spojili, aby Riškovi s diagnózou SMA (spinálna svalová atrofia) pomohli zakúpiť najdrahší liek na svete – génovú terapiu Zolgensma. Výzva na pomoc sa na našej stránke stretla s okamžitou pozitívnou reakciou a príspevky od darcov sme kvôli časovej tiesni ešte zdvojnásobili vlastným darom. Dobrou správou je, že Riško už liek v Budapešti dostal. Sme radi, že sme sa mohli stať súčasťou tejto pomoci.

Alex B.

Chlapček Alex tiež od veľmi útleho veku bojuje s diagnózou SMA. V období realizovania zbierky mal Alex 1,5 roka a nedokázal sám stáť ani sedieť. Ako jediná nádej na dosiahnutie liečby sa aj v tomto prípade ukázala zbierka, ktorú zorganizovali rodiča. Alexov príbeh sme zverejnili a vďaka vašim darom sme pomohli rodine byť o krok bližšie k vytúženej liečbe. Veríme, že Alex po podaní liečby v Budapešti raz bude svet spoznávať po vlastných nôžkach.

Miroslav T.

Pán Miroslav utrpel v marci roku 2014 zo stresu a prepracovanosti mozgovú príhodu a upadol do bdelej kómy. Rodičia, ktorí sa o neho starajú, sú už dôchodkovom veku, a je to pre nich fyzicky i finančne náročné. Aby sme im uľahčili domácu rehabilitáciu, zakúpili sme pánovi Miroslavovi z vašich darov v roku 2020 pohybový liečebný prístroj MOTOmed Viva a zvyšok sumy putoval rodičom na úhradu výdavkov na lieky, špeciálnu stravu a hygienické pomôcky. Pomoc sme realizovali v spolupráci s občianskym združením Pomocná ruka nádeje.