Kategória

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prevádzkovateľom internetových stránok www.zlavomat.sk je spoločnosť Slevomat.cz, s.r.o., so sídlom Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 166961, IČO: 24698059, IČ DPH: CZ24698059, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom svojej organizačnej zložky Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, ul. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 031 103, IČ DPH: SK4020309887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1938/B, kontaktné tel. č.: +421 232 117 321, adresa el. pošty: podpora@zlavomat.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.zlavomat.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Zľavomat (ďalej len „Podmienky používania“):

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje portál hromadného nakupovania na svojich internetových stránkach www.zlavomat.sk (ďalej len „Portál Zlavomat.sk“) a v mobilnej aplikácii Zľavomat (ďalej len „Aplikácia Zľavomat“). Prevádzkovateľ prenajíma Portál Zlavomat.sk a s tým súvisiace služby iným osobám ponúkajúcim tovar či služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a umožňuje Poskytovateľovi, aby Poskytovateľ mal príležitosť prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat uzatvárať s tretími osobami (ďalej len „Zákazník“) zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa, t.j. sprostredkúva Poskytovateľom, uzavretie takýchto zmlúv na základe ktorých je Zákazníkovi vydaný voucher (zľavový poukaz) na dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa (ďalej len „voucher“ alebo „voucher na tovar/službu“) (zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa na základe ktorej je Zákazníkovi vydaný voucher na tovar/službu ďalej na účely týchto Podmienok používania len ako „Zmluva“). Prevádzkovateľ len prenajíma Portál Zlavomat.sk Poskytovateľom a umožňuje Poskytovateľom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat uzatvárať so Zákazníkmi Zmluvy na dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa. Dodávateľom tovaru či poskytovateľom služby na základe zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat na základe ktorej je Zákazníkovi vydaný voucher na tovar/službu (t.j. Poskytovateľom) je osoba odlišná od Prevádzkovateľa, pričom Poskytovateľ je v ponuke tovaru/služby Poskytovateľa zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov – obchodného mena, sídla/miesta podnikania, telefónneho čísla predávajúceho, adresy jeho elektronickej pošty ak ich Poskytovateľ má. Na Portáli Zlavomat.sk a v Aplikácii Zľavomat sú taktiež uvedené aj identifikačné údaje Prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty). Tieto Podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat (Zákazníkov) pri vstupe na Portál Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat, a využívaní Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, ako aj ďalšie súvisiace vzťahy smerujúce k uzatvoreniu Zmluvy. Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím Portálu Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat, ako aj pred zaslaním objednávky tovaru a/alebo služieb Poskytovateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, či pred registráciou na Portáli Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat, alebo prihlásením prostredníctvom siete Facebook, a/alebo prihlásením prostredníctvom Google účtu, riadne oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník voči Prevádzkovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že: i) je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre nákup tovaru a/alebo služby (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) a je teda spôsobilý na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, ako aj spĺňa ostatné podmienky ak sú tieto pri konkrétnej ponuke tovaru/služby Poskytovateľa vyžadované; ii) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom, iii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne; Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú; iv) pokiaľ je zahraničnou osobou, ktorá je platcom DPH, zaväzuje sa v prípade nákupu na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat oznámiť Zlavomat.sk a Poskytovateľovi takúto skutočnosť; v) sa pred začiatkom užívania Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami používania, a rovnako tak i so všetkými ďalšími podmienkami na ktoré je prípadne týmito Podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi; vi) bude používať Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat, nakupovať na ňom a vkladať príspevky do diskusie prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; vii) vo verejných diskusiách na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Zlavomat.sk hrubo a/alebo vulgárne neurážal ostatných diskutujúcich, zmluvných partnerov Zlavomat.sk a/alebo Zlavomat.sk a jeho zamestnancov a/alebo nezverejňoval iné príspevky, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

Zákazník je povinný pri využívaní Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Zákazník najmä nesmie: i) užívať Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat spôsobom spôsobilým poškodiť Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa; iii) získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Zákazníkov; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat. Portál Zlavomat.sk a Aplikáciu Zľavomat je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok používania, zaväzuje, že: i) nebude používať Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov; ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také služby Portalu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú označené symbolom „18+“ alebo iným symbolom rovnakého významu. Vo verejných diskusiách na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo strany Zlavomat.sk nebude hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných diskutujúcich, zmluvných partnerov Zlavomat.sk a/alebo Zlavomat.sk a jeho zamestnancov a/alebo nezverejňoval iné príspevky, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi. Zákazník je uzrozumený s tým, že v prípade ak pri nákupe tovaru/služby prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat využije možnosť „zapamätať si platobnú kartu“ nie je Prevádzkovateľ správcom, či prevádzkovateľom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracovávané bankou – Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava 815 63, Slovenská republika, IČO: 36 854 140. V prípade ak Zákazník využije možnosť „zapamätať si platobnú kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte. Zlavomat.sk môže Užívateľom umožniť získanie tzv. otvoreného voucheru, pričom takýto voucher v okamihu svojho vystavenia neobsahuje konkrétny termín čerpania služieb príslušného Poskytovateľa, ku ktorým je Užívateľ oprávnený. Užívateľ je však po vystavení otvoreného voucheru oprávnený, v lehote a za podmienok stanovených v konkrétnej akcii, na základe ktorých môže Užívateľ uzavrieť s konkrétnym Poskytovateľom Sprostredkovanú zmluvu, rezervovať prostredníctvom rezervačného systému na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a/alebo iným spôsobom určitý termín, v ktorom Užívateľ bude čerpať služby konkrétneho Poskytovateľa.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Podmienok používania, zodpovedá Zákazník Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

II. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Zákazníkmi a Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Zmlúv Poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zlavomat.sk sprostredkováva pre jednotlivých Poskytovateľov uzavretie Zmluvy s jednotlivými Zákazníkmi. Činnosť Prevádzkovateľa spočíva v prenajímaní Portálu Zlavomat.sk a s tým súvisiacich služieb iným osobám ponúkajúcim a predávajúcim tovary/služby – Poskytovateľom a umožnení aby Poskytovateľ mal prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat príležitosť uzatvárať so Zákazníkmi zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa (na základe ktorých je Zákazníkovi vydaný voucher na tovar/službu) popísané Poskytovateľom v ponuke zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, pričom za tento tovar/službu je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto ponuke.

III. Objednávka

Poskytovateľ na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat propaguje službu a/alebo tovar, a to vrátane ceny ponúkanej služby a/alebo tovaru. Ceny ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (ďalej aj len „Cena“). Možnosť uzavretia Zmluvy na tovar a/alebo služby Poskytovateľa za Cenu je v platnosti po dobu uvedenú na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat pri danej ponuke tovaru a/alebo služby (stanovenie trvania platnosti ponuky je na rozhodnutí Poskytovateľa). Ak má Zákazník záujem zakúpiť si ponúkaný tovar a/alebo službu od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, vyplní všetky požadované údaje pri ponuke daného tovaru a/alebo služby, zvolí požadované množstvo tovaru a/alebo služby, spôsob platby a adresu elektronickej pošty, na ktorú mu bude voucher s unikátnym kódom (t. j. 13-ciferným číslom) zaslaný a tieto údaje zašle elektronicky prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat s postupom uvedeným na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a prípadne elektronicky zmeniť údaje, ktoré do objednávky Zákazník vložil – a to pomocou príslušných elektronických funkcií a tlačidiel (šípka – krok späť; alebo pomocou funkcie/tlačidla „x“ je možné v objednávkovom košíku odstrániť pôvodne zvolené položky tovarov/služieb alebo ich množstvo). Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Zákazníka, Zákazník odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ – objednávka s povinnosťou platby zákazníka za objednaný tovar a/alebo službu. Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, ktorá je uzatváraná medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat. Odoslaním objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok používania, ako aj obchodnými podmienkami Poskytovateľa daného tovaru a/alebo služby, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň taktiež berie na vedomie, že zaslanie objednávky je záväzné a zahŕňa povinnosť Zákazníka zaplatiť cenu za tovar a/alebo službu na ktoré sa voucher vzťahuje. O prijatí objednávky Poskytovateľom bude Zákazník informovaný e-mailovým oznámením o jej prijatí zaslaným na e-mailovú adresu Zákazníka. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú momentom doručenia vouchera Zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu v objednávke, podľa čl. IV. Podmienok používania (vznik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom). Jazykom ponúkaným na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi poskytovateľom/predávajúcim tovarov a/alebo služieb prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat a Zákazníkom trvá po dobu trvania práv a povinností poskytovateľa/predávajúceho a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky poskytovateľa/predávajúceho tovarov a/alebo služieb a Zákazníka zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných poskytovateľov/predávajúcich tovarov a/alebo služieb. Zmluva bude archivovaná v elektronickej forme a takto archivovaná nie je dostupná Zákazníkovi. Zákazník súhlasí s uzavretím zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Zákazník taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy a, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, s ktorými je Zákazník povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru a/alebo služby svoj súhlas. Všetky prípadné obmedzenia dodania tovaru či poskytnutia služieb sú vždy uvedené v ponukách príslušných tovarov a/alebo služieb zverejnených na Portáli Zlavomat.sk.

IV. Dodanie vouchera

Do 24 hodín od obdržania platby od Zákazníka za príslušný tovar a/alebo službu na ktoré sa voucher vzťahuje, bude pre Zákazníka vystavený a Zákazníkovi odoslaný voucher a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky. Za doručenie vouchera Zákazníkovi v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje doručenie e-mailovej správy Zákazníkovi spolu s elektronickým odkazom na elektronické stiahnutie vouchera; po kliknutí na predmetný odkaz sa voucher Zákazníkovi sprístupní a otvorí. Zaslanie vouchera na adresu elektronickej pošty Zákazníka – t.j. zaslanie e-mailovej správy s odkazom na elektronické stiahnutie vouchera je bezplatné. V prípade záujmu a voľby Zákazníka môže byť voucher následne zaslaný Zákazníkovi (po zaslaní na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke) aj na telefónne číslo zadané Zákazníkom a to formou SMS alebo mu môže byť tento sprístupnený aj prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa k tomu určenej. Voucher vo všetkých jeho podobách (či už v tlačenej listinnej podobe, alebo napr. ako elektronický voucher vo forme krátkej textovej správy (sms) alebo sprístupnený prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa k tomu určenej) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z voucheru. Zákazník ktorý pri objednávke využije možnosť služby, resp. nákupu darčekového balenia voucheru (ďalej v texte aj len „darčekový voucher“), bude toto darčekové balenie následne zaslané aj poštou a to na zadanú poštovú adresu pri objednávke tejto služby, resp. tohto darčekového balenia; darčekové balenie bude doručené do 8 pracovných dní od obdržania platby od Zákazníka za príslušný zakúpený tovar/alebo službu a platby ceny za túto službu, resp. za toto darčekové balenie voucheru. Zákazník pri využití tejto možnosti darčekového balenia voucheru hradí (okrem Ceny za objednaný tovar/služby Poskytovateľa) aj cenu tejto služby, ktorá je uvedená pri ponuke tejto služby pri objednávke. Poštovné náklady na doručenie darčekového balenia Zákazník neznáša, nakoľko tieto sú už zahrnuté v cene tejto služby. Podmienky uplatnenia voucheru sú uvedené v konkrétnej ponuke daného tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a zároveň sú tieto uvedené priamo na voucheri.

V. Podmienky použitia vouchera

Podmienky uplatnenia a použitia vouchera (vrátane doby jeho platnosti) sú uvedené v konkrétnej ponuke tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, ako aj priamo na voucheri a Zákazník sa zaväzuje ich dodržiavať. Po uplynutí doby platnosti vouchera stráca Zákazník nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného voucheru a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na ktoré bol voucher vystavený. Každý Zákazník si môže v rámci príslušnej ponuky tovaru a/alebo služby Poskytovateľa objednať len jeden voucher, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke Poskytovateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat uvedené inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné voucher využiť iba jednorazovo a to v plnej výške hodnoty voucheru a tento nie je možné vymeniť za hotovosť. Ak ponuka tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa na poskytnutie služby). Klient si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke tovaru a/alebo služby zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat (telefonicky, e-mailom a pod.) termín využitia plnenia. Dodacie podmienky, lehota dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby Poskytovateľom na kt. bol voucher vystavený, ako aj informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov v súvislosti s týmito tovarmi/službami Poskytovateľa, ako aj adresa na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby na kt. bol voucher vystavený, podať sťažnosť alebo iný podnet v súvislosti s týmito tovarmi/službami Poskytovateľa sa riadia a sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov alebo v rámci ich ponúk zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie vouchera.

VI. Cena a platenie

Cena ponúkaného tovaru/služby Poskytovateľa pri uzavretí Zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat je vždy uvedená v konkrétnej ponuke Poskytovateľa na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat. Rovnako je na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat uvedená aj cena služby darčekového balenia voucheru, ktorú Zákazník môže pri nákupe využiť.

Ceny ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v ponuke tovaru a/alebo služby sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré môžu byť Zákazníkom znášané v súvislosti s dodaním tovaru, či poskytnutím služby, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno vopred určiť, v ponuke bude uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v cene daného tovaru a/alebo služby a teda že do celkovej ceny plnenia môžu byť ešte zarátané takéto náklady alebo poplatky. Pri objednávke si Zákazník môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru a/alebo služby; úhrada môže byť realizovaná niektorým z nasledovných spôsobov:

  • bankovým prevodom na účet Zlavomat.sk;
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej internetovej platobnej brány ČSOB;
  • bezhotovostne mobilnou digitálnou peňaženkou Masterpass.

Bezhotovostným prevodom na bankový účet SK8775000000004012352749 vedený v ČSOB, a.s. Zákazník je povinný pri úhrade označiť bezhotovostnú platbu variabilným symbolom platby, ktorý je Zákazníkovi oznámený na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty. Záväzok Zákazníka riadne vykonať platbu/úhradu sa považuje sa splnený momentom pripísania sumy na vyššie uvedený bankový účet.

Bezhotovostná platba platobnou/kreditnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ČSOB, a.s. V prípade voľby tohto spôsobu úhrady bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje Zákazník pri platení podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Prevádzkovateľ nie je povinný odoslať Zákazníkovi voucher na dodanie tovaru/poskytnutie služby predtým, než Zákazník vykoná platbu. Ak má Zákazník v úmysle využiť k úhrade ceny platobný systém ČSOB (internetovú platobnú bránu) prevádzkovaný spoločnosťou: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava 815 63, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4314/B, je pred jeho použitím povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jeho používanie. Platobný systém ČSOB je prevádzkovaný výhradne spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s. a Prevádzkovateľ preto nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Zákazníkovi na základe použitia alebo v súvislosti s použitím tohto platobného systému.

Pri sprostredkovaní prijímania platieb za úhradu objednávok od Zákazníkov Zlavomat.sk zastupuje výhradne Poskytovateľa, jedná teda jeho menom na jeho účet. Úhradou platby a jej pripísaním na bankový účet Zlavomat.sk za objednaný tovar alebo služby na účet Zlavomat.sk Zákazník splní svoju povinnosť voči Poskytovateľovi.

V prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou, ktorá je platcom DPH (podľa príslušných právnych predpisov danej krajiny) a si od Poskytovateľa prostredníctvom Zlavomat.sk zakúpi tovar a/alebo služby, súhlasí a berie na vedomie, že cena na daňovom doklade vystavenom Poskytovateľom, sa môže líšiť od zaplatenej ceny na čiastku zníženú o DPH, a to v režime prenesenej daňovej povinnosti (tzv. reverse charge) podľa ustanovenia § 20 zákona č. 222/2004 Z.z., zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „Zákon o DPH“), na čo Zlavomat.sk nemá žiadny vplyv a nenesie žiadnu zodpovednosť.

VII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Informácie o cenách tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa a zľavách uvedených na internetových stránkach www.zlavomat.sk sú informáciami ktoré poskytuje Poskytovateľ a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že tovar (na ktorý bol vystavený voucher) je dodávaný a služby (na ktoré bol vystavený voucher) poskytované priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom. Zákazník je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby na ktoré bol vystavený voucher, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto tovarov a/alebo služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a/alebo poskytovateľ služby (na ktoré bol vystavený voucher) je plne zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby Zákazníkovi; za ich kvalitu a rozsah plnenia; za naplnenie práv Zákazníka z vydaného voucheru; za vystavenie daňových dokladov podľa §72 zákona č.

222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty ak zákon neustanovuje inak; za pravdivosť a úplnosť ponuky tovaru a/alebo služby zverejnenej na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat a za plnenie všetkých práv Zákazníka a povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti s tovarom a/alebo službou (na ktoré bol vystavený voucher) vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti so Zmluvou so Zákazníkom uzavretou prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat vyplývajúcich z platnej legislatívy), a to tak v súvislosti s kúpou tovarov a/alebo služieb od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia Zákazníkovi. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa.

VIII. Reklamácie

1. Podmienky reklamácie

Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie Zmluvy.

Prevádzkovateľ zodpovedá za dodanie voucheru Zákazníkovi, pričom v prípade jeho nedodania (t.j. napr. nedoručenia vouchera Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu ktorú uviedol v objednávke), nefunkčnosti odkazu na stiahnutie elektronickej verzie vouchera, nemožnosti otvorenia súboru s voucherom, nedoručenia darčekového balenia voucheru, prípadne akýchkoľvek iných vád týkajúcich sa vystavenia/doručenia vouchera, je Zákazník oprávnený tieto vady reklamovať na adrese: podpora@zlavomat.sk. Na uvedenú adresu môže Zákazník adresovať taktiež prípadné sťažnosti, pripomienky, či podnety. Zodpovednosť za vady/nedoručenie vouchera sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). Reklamácia Zákazníka podľa predošlej vety, či jeho sťažnosť alebo pripomienka/podnet bude vybavená v primeranej lehote vzhľadom na charakter reklamovanej závady, či sťažnosti/podnetu, najneskôr však v lehote podľa príslušných platných právnych predpisov; Zákazník má právo na bezplatné odstránenie závad vouchera (opravu, výmenu), v prípade nemožnosti odstránenia závad vouchera právo odstúpiť od zmluvy (pri využití možnosti darčekového balenia voucheru má právo odstúpiť od zakúpenia tejto služby – t.j. zakúpenia tohto darčekového balenia).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi; za tieto vady zodpovedá Poskytovateľ; zodpovednosť za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). V prípade ak sú prípadne Poskytovateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú všeobecné predpisy, informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky (ak ju Poskytovateľ alebo výrobca poskytuje) budú uvedené v ponuke tovaru a/alebo služby na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat alebo obchodných podmienkach príslušného Poskytovateľa, rovnako ako aj prípadné informácie o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Zákazníkovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak by takáto pomoc bola Poskytovateľom poskytovaná. Vzhľadom na vzájomnú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom, je Zákazník, odhliadnuc od prvej vety tohto bodu 1. Podmienok používania oprávnený adresovať svoje oznámenie o odstúpení od Zmluvy na adresu Prevádzkovateľa (ktorý je na prijímanie takýchto odstúpení od zmluvy Poskytovateľom splnomocnený,  vrátane prijímania odstúpení od Zmluvy podľa nasledujúcich bodov tohto čl. VIII Podmienok používania). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, služby a/alebo tovar Poskytovateľa a že všetky práva Zákazníkov plynúce zo Zmlúv sú právami voči Poskytovateľovi.

2. Odstúpenie od zmluvy

2a) Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto čl. a čl. IX. a X. Podmienok používania len ako „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia, t.j. do 14 dní odo dňa doručenia vouchera Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke v zmysle čl. IV týchto Podmienok používania; v prípade zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu: i) až do uplynutia 14 dní od prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru; ii) ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus; iv) v prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu: Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, ul. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, kontaktné tel. č. +421 232 117 321, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: podpora@zlavomat.sk. Na účely odstúpenia od Zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa k dispozícii: TU

Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar a/alebo službu na kt. bol vystavený voucher, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ust. § 8 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi.

V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2b Podmienok používania spotrebiteľovi uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr; spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle spotrebiteľ späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade prípadného využitia voucheru vystaveného na využitie poskytovania elektronického obsahu Poskytovateľom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vystavenia voucheru na dodanie tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa uvedených v predchádzajúcej vete, resp. v prípade tovarov/služieb uvedených v predchádzajúcej vete, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ taktiež nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy na službu, resp. nákup darčekového balenia voucheru, nakoľko v rámci takéhoto nákupu darčekového balenia spotrebiteľ individualizoval podobu voucheru (darčekové balenie zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. podoba voucheru bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu). Ustanovenia tohto čl. VIII. Podmienok používania o odstúpení od zmluvy sa nevzťahujú na Zmluvy o zájazde, nakoľko v zmysle ust. § 1 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z. sa ustanovenia tohto zákona s výnimkou informačných povinností nevzťahujú na zmluvy o zájazde. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika. V prípade, ak by Zákazník – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa (pokiaľ sa týka tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi, t.j. sporov medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a Poskytovateľom) alebo pokiaľ sa týka prípadných tovarov a/alebo služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo sa jedná o vady týkajúce sa vystavenia/doručenia voucheru na, má v takom prípade možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa (napr. nefunkčnosť odkazu na stiahnutie elektronickej verzie vouchera, nemožnosť otvorenia súboru s voucherom, nedoručenia vouchera Zákazníkovi – spotrebiteľovi, prípadne iných vád týkajúcich sa vystavenia vouchera a iné, t.j. sporov medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom) so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Zákazník – spotrebiteľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Zákazník – spotrebiteľ tento taktiež nájde na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Poučenie spotrebiteľov o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako i o právach zo záruky a ďalších podmienkach uplatňovania týchto práv

Poskytovateľ (predávajúci) tovarov/služieb ponúkaných a predávaných na/prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat je povinný dodať vec či službu v zhode so zmluvou a bez právnych a faktických vád. Plnenie musí byť poskytnuté v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak akosť a vlastnosti nie sú medzi účastníkmi dojednané, poskytovateľ (predávajúci) tovaru/služby zodpovedá za to, že poskytované plnenie má obvyklé vlastnosti a zodpovedá povahe a účelu zmluvy. Ak akosť nie je výslovne dojednaná, je poskytovateľ povinný plniť v priemernej strednej akosti. Zájazd má vadu, ak nemá vlastnosti, o ktorých Poskytovateľ spotrebiteľa uistil, alebo ktoré spotrebiteľ vzhľadom k ponuke a zvyklostiam dôvodne očakával.

Spotrebiteľ nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu ktorú sám spôsobil. To neplatí, ak ho poskytovateľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

Poskytovateľ tovarov/služieb ponúkaných a predávaných na/prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat zodpovedá za vady, ktoré má plnenie pri jeho dodaní (v prípade tovaru za vady, ktoré má vec/tovar pri prevzatí zákazníkom – spotrebiteľom). Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie predávajúceho môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení. Ak nie je záruka dojednaná v zmluve, či stanovená zákonom, môže ju poskytovateľ prevziať vyhlásením v záručnom liste, prípadne vyznačením záručnej doby alebo doby použiteľnosti či trvanlivosti veci na obale. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Vyhlásením v záručnom liste vydanom zákazníkovi – spotrebiteľovi alebo v reklame môže poskytovateľ – predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky).

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u kúpeného spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Spotrebiteľ však nie je oprávnený uplatňovať právo z vady kúpenej veci v prípade vád, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (ak sa jedná o veci predávané za nižšiu cenu), rovnako pri použitých veciach nie je oprávnený uplatňovať právo z vád vzniknutých ich použitím alebo opotrebením. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim – spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak o to spotrebiteľ požiada, potvrdí mu u kúpnej zmluvy predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

V prípade ak spotrebiteľ zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu predávajúcemu a predmet plnenia odovzdá predávajúcemu, alebo ho podľa jeho pokynov uschová alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby vada mohla byť preskúmaná.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu – podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bez vady, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci – spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Pokiaľ si Spotrebiteľ u Poskytovateľa vytvorí rezerváciu ubytovacích kapacít a/alebo iných služieb prostredníctvom rezervačného systému Zlavomat.sk a po tejto rezervácii a/alebo po príjazde Spotrebiteľa k Poskytovateľovi nebudú k dispozícii ubytovacie kapacity a/alebo iné služby podľa zmluvy a vytvorenej rezervácie, je Poskytovateľ povinný (i) nájsť vhodné alternatívne ubytovacie kapacity a/alebo poskytnutie služieb, ktoré je v porovnaní s ubytovacími kapacitami a/alebo službami, ktoré mali byť poskytnuté Spotrebiteľovi Poskytovateľom, v rovnakej alebo lepšej kvalite a v rovnakej lokalite a (ii) poskytnúť Spotrebiteľovi a ďalším osobám uvedeným v rezervácii bezplatnú dopravu na miesto náhradných ubytovacích kapacít a/alebo poskytnutie služieb a ďalej (iii) preplatiť Spotrebiteľovi alebo nahradiť všetky primerané náklady a výdaje (napr. cenu alternatívneho poskytnutia služieb, dopravu, telefónne výdaje a pod.), ktoré Spotrebiteľovi vzniknú v súvislosti s nedostupnosťou rezervovaných ubytovacích kapacít a/alebo služieb.

V prípade ak sa jedná o zmluvu o obstaraní zájazdu, a ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. Ak služby podľa predchádzajúcej vety nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná: a) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, b) rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

Ak má zájazd vadu a zákazník túto vadu vytkol bez zbytočného odkladu, zákazník má nároky vyplývajúce z príslušnej právnej úpravy (vrátane nároku na zľavu z ceny zájazdu v stanovených prípadoch vo výške primeranej rozsahu a trvaniu vady).

V prípade právnych vád plnenia (a ak sa jedná o vadu za ktorú predávajúci zodpovedá), ak neprichádzajú do úvahy nároky podľa predchádzajúcich odsekov), môže spotrebiteľ spravidla od zmluvy odstúpiť.

Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré mal tovar pri jeho dodaní, a za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe, je spotrebiteľ povinný uplatniť vždy bez zbytočného odkladu.

X. Poučenie spotrebiteľov o osobitných právach pri kúpe použitej veci

Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u zakúpeného použitého tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia; ak sa predávajúci s kupujúcim (spotrebiteľom) nedohodli na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Spotrebiteľ však nie je oprávnený uplatňovať právo z vady kúpenej veci v prípade vád, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (ak sa jedná o veci predávané za nižšiu cenu), rovnako pri použitých veciach nie je oprávnený uplatňovať právo z vád vzniknutých ich použitím alebo opotrebením. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena veci bez vady; kupujúceho spotrebiteľa treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec bez vady, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu – spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V prípade predaja použitých vecí (na rozdiel od predaja nového tovaru) platí, že kde sa v predchádzajúcom odseku uvádza právo kupujúceho – spotrebiteľa na výmenu veci (ak má použitá vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá) má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

V prípade právnych vád veci (a ak sa jedná o vadu za ktorú predávajúci zodpovedá), ak neprichádzajú do úvahy nároky podľa predchádzajúcich dvoch odsekov), môže spotrebiteľ spravidla od zmluvy odstúpiť.

Ak o to spotrebiteľ požiada, potvrdí mu u kúpnej zmluvy predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu – podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

XI. Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracúvania osobných údajov Zákazníkov zo strany Poskytovateľa sa použijú tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov.

XII. Autorské práva

Prevádzkovateľ je vlastníkom Portálu Zlavomat.sk a Aplikácie Zľavomat. Portál Zlavomat.sk a Aplikácia Zľavomat je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu Zlavomat.sk a k Aplikácii Zľavomat. Obsah Portálu Zlavomat.sk a Aplikácie Zľavomat nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

XIII. Kredity a súťaže

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade účasti na súťaži vyhlásenej a organizovanej Zlavomat.sk, môže Užívateľ za predpokladu splnenia podmienok konkrétnej súťaže a ďalej za predpokladu, že z jeho strany nedošlo v uplynulých piatich kalendárnych mesiacoch k porušeniu týchto Podmienok získať určitý počet kreditov, ktoré slúžia k nákupu tovaru a/alebo služieb u vopred určených Poskytovateľov prostredníctvom Portálu Zľavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, pričom 25 kreditov má hodnotu 1 € (ďalej len „Kredity“).

Pokiaľ Užívateľ získa z konkrétnej súťaže Kredity a/alebo mu takéto Kredity z iného dôvodu pripíše Zlavomat.sk, je tieto Kredity možné uplatniť len v lehote stanovenej zo strany Zlavomat.sk (ďalej len „Exspirácia“). Pokiaľ Užívateľ Kredity do doby Exspirácie neuplatní, tak neuplatnené Kredity prepadnú bez nároku na akúkoľvek náhradu a nie je možné ich už ďalej uplatniť. K uplatneniu Kreditov dochádza v momente uzatvorenia Sprostredkovanej zmluvy, v ktorej Užívateľ zvolil variant platby v Kreditoch.

Pokiaľ Užívateľ svoje Kredity uplatní pred dobou Exspirácie, avšak následne uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, je doba Exspirácie uplatnených Kreditov rovnajúca sa počtu dní zostávajúcich do uplynutia Exspirácie v deň ich uplatnenia. V prípade kreditov z adventného kalendára, kolesa šťastia alebo pokladov sa kredity nevracajú.

XIV. Záverečné ustanovenia

Prístup na Portál Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat a používanie Portálu Zlavomat.sk a Aplikácie Zľavomat je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na Portál Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat, ani bezchybnosť a bezpečnosť Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat môže dôjsť k opusteniu Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na Portál Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do Portálu Zlavomat.sk a/alebo do Aplikácie Zľavomat alebo systému, ktorý realizuje prenos z Portálu Zlavomat.sk a/alebo z Aplikácie Zľavomat tretím osobám.

Prevádzkovateľ tiež prenajíma Portál Zlavomat.sk a/alebo Aplikáciu Zľavomat Poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, či závadnosť obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľmi na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na Portáli Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľov prostredníctvom Portálu Zlavomat.sk a/alebo v Aplikácii Zľavomat alebo porušenie osobnostných alebo autorských práv. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa www.zlavomat.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.zlavomat.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom Zlavomat.sk a/alebo s Aplikáciou Zľavomat sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie Portálu Zlavomat.sk a/alebo Aplikácie Zľavomat realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať zákazníkov o zmene Podmienok používania na Portáli Zlavomat.sk a v Aplikácii Zľavomat, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok používania mohli zákazníci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Aktualizované Podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli Zlavomat.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Činnosť Prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu (Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava).

Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od 1. 1. 2019.