Zľavomat našiel zamestnanca na prácu snov

Štu­den­tka eko­no­mic­kej vy­so­kej ško­ly a blo­ger­ka (www.red­pop­pys­to­ries.com) Zu­za­na Gaš­pa­ro­vi­čo­vá zís­ka­la luk­ra­tív­ne mies­to tes­to­vač­ky zliav pre zľa­vo­vý por­tál Zľa­vo­mat.sk. Spo­lu s viac ako 400 uchá­dzač­mi pos­la­la svo­ju vi­deo­vi­zit­ku, pos­tú­pi­la me­dzi TOP 10 naj­lep­ších a ces­tu za ví­ťaz­stvom jej ne­po­ka­zil ani osob­ný po­ho­vor. Jej úlo­hou bu­de už od feb­ruára tes­to­vať vy­bra­né pro­duk­ty a do­dá­va­te­ľov pre www.zla­vo­mat.sk a in­for­mo­vať o nich na svo­jom blo­gu (pra­cas­nov.blog­spot.sk). Me­sač­ne si pril­ep­ší o 1 000 € a vy­chut­ná si zľa­vy v hod­no­te 1 500 €.

„Zuz­ka nás za­uja­la svo­jou bez­pros­tred­nos­ťou, ori­gi­nál­nym ži­vo­to­pi­som, prí­jem­nou vi­deo­vi­zit­kou a sa­moz­rej­me skú­se­nos­ťou s blo­go­va­ním – v tom­to prí­pa­de nao­zaj veľ­mi efek­tným,“ ho­vo­rí ria­di­teľ por­tá­lu To­máš Sro­ka.

„Od no­vej prá­ce oča­ká­vam naj­mä pra­vi­del­né náv­šte­vy dob­rých reš­tau­rá­cií a čas­té koz­me­tic­ké pro­ce­dú­ry všet­kých dru­hov. Chcem všet­kým do­ká­zať, že nie som ta­ká pa­dav­ka ako vy­ze­rám. Som prip­ra­ve­ná zjesť hoc aj tri stej­ky den­ne a ne­chať sa me­dzi tým dvak­rát vy­ma­sí­ro­vať,“ ho­vo­rí s ús­me­vom Zuz­ka. „Tú­to prá­cu bu­dem mi­lo­vať,“ do­dá­va.

Zľa­vo­mat.sk, člen sku­pi­ny Sle­vo­mat Group me­dzi­roč­ne zvý­šil svoj ob­rat o 334% z 2 773 694 € v ro­ku 2011 na 9 261 168 € v ro­ku 2012. Svo­jim mi­nu­lo­roč­ným 212 738 zá­kaz­ní­kom po­nú­kol viac ako 3 000 zliav a pre­dal 413 000 ku­pó­nov. Naj­ús­peš­nej­šou zľa­vou ro­ka 2012 bo­li zľa­vy na jaz­dy na mo­to­ká­rach, kto­rých sa pre­da­lo 6 910 ku­sov.

6. februára 2013