Najvyhľadávanejším zľavovým portálom na Googli je opäť Zľavomat.sk

Pri hľa­da­ní zľa­vo­vých po­núk Slo­vá­ci aj kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka za­dá­va­li do vy­hľa­dá­va­ča Goog­le naj­čas­tej­šie slo­vo Zľa­vo­mat.sk. Pod­ľa úda­jov Goog­lu spot­re­bi­te­lia do vy­hľa­dá­va­ča za­da­li v no­vem­bri a de­cem­bri 2013 ná­zov naj­väč­šie­ho zľa­vo­vé­ho por­tá­lu Zľa­vo­mat do­ko­py vy­še 380-ti­síc­krát, čo je troj­ná­sob­ne viac op­ro­ti kon­ku­ren­cii. Zľa­vo­mat.sk je líd­rom aj v po­rov­na­ní s naj­väč­ší­mi e‑shop­mi: v no­vem­bri Zľa­vo­mat.sk vy­hľa­dá­va­lo viac ľu­dí ako nap­rík­lad ob­ľú­be­né inter­ne­to­vé ob­cho­dy Al­za.sk, Nay.sk, Hej.sk či Mall.sk.

„Sme ra­di, že pri hľa­da­ní zliav na­pad­ne Slo­vá­kom ako pr­vý Zľa­vo­mat.sk. Ras­tú­ci zá­ujem o po­nu­ku Zľa­vo­mat.sk nás nes­mier­ne te­ší. Sna­ží­me sa ro­biť všet­ko pre spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov, kto­rí sú pre nás jed­not­kou. Pred Via­no­ca­mi bol naj­väč­ší zá­ujem o via­noč­né a sil­ves­trov­ské po­by­ty, znač­ko­vé ob­le­če­nie a zá­žit­ky ako nap­rík­lad jaz­da na rých­lych autách či pi­lo­to­va­nie lie­tad­la. Slo­vá­ci si však po­ma­ly zvy­ka­jú na­ku­po­vať zľa­vy nie­len ako dar­če­ky na špe­ciál­ne príl­eži­tos­ti, ale ra­dosť si dop­ra­jú po­čas ce­lé­ho ro­ka, “ uvie­dol To­máš Sro­ka, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Zľa­vo­mat.sk, kto­rá pat­rí do nad­ná­rod­nej sku­pi­ny Sle­vo­mat Group.

Ob­rat spo­loč­nos­ti v de­cem­bri 2013 prek­ro­čil hra­ni­cu 2,1 mi­lió­na eur, čo je me­dzi­roč­ne ná­rast o po­lo­vi­cu a naj­viac spo­me­dzi zľa­vo­vých por­tá­lov na Slo­ven­sku.

Pod­ľa T. Sro­ku len po­čas no­vem­bra a de­cem­bra strán­ku Zľa­vo­mat.sk den­ne nav­ští­vi­lo vy­še 100-ti­síc ľu­dí. „Me­dzi­roč­ne vzrás­tol cel­ko­vý po­čet uni­kát­nych náv­štev­ní­kov o 55 % na 5,28 mi­lió­na a náv­štev­nosť strán­ky Zľa­vo­mat.sk o tak­mer 90 %,“ do­dal T. Sro­ka.

Zá­kaz­ní­ci sa pop­ri ces­to­va­ní či gas­tro­nó­mii čo­raz viac za­ují­ma­jú o kva­lit­né znač­ko­vé ob­le­če­nie a obuv s bez­kon­ku­ren­čný­mi zľa­va­mi, kto­ré do­sa­hu­jú de­siat­ky per­cent.

Ob­rat spo­loč­nos­ti Zľa­vo­mat.sk na Slo­ven­sku v mi­nu­lom ro­ku vzrás­tol o 71 % na 15,4 mi­lió­na eur a ob­rat sku­pi­ny Sle­vo­mat Group v Čes­ku a na Slo­ven­sku prek­ro­čil vla­ni 55 mi­lió­nov eur.

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šie zľa­vo­vé por­tá­ly cez Goog­le – ko­niec ro­ka 2013:

Zľa­vo­vý por­tál

No­vem­ber

De­cem­ber

  1. Zľa­vo­mat

246 000

135 000

  1. Zľa­vad­ňa

60 500

60 500

  1. Zľa­vy. Sme

14 800

14 800

  1. Mo­re­zliav

4 400

4 400

  1. Za­me­nej

2 400

1 900

  1. Shop­ci­ty

880

590

  1. Šet­ri­zat­ri

260

210

Zdroj: Goog­le.sk

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šie e‑sho­py cez Goog­le – ko­niec ro­ka 2013:

E‑shop

No­vem­ber

De­cem­ber

Zľa­vo­mat

246 000

135 000

Al­za.sk

165 000

201 000

Nay.sk

110 000

165 000

Hej.sk

150 000

49 500

Mall.sk

120 000

49 500

Zdroj: Goog­le.sk

2. februára 2014