Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží, akcií a ankiet portálu Zľavomat

Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží, akcií a ankiet portálu Zľavomat

Zľavomat.sk 23. 9. 2019

Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží, akcií a ankiet portálu Zľavomat

 1. Organizátorom súťaží, ankiet a dotazníkov je spoločnosť Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 46031103 (ďalej len „Organizátor“).
 2. V nadväznosti na tieto všeobecné podmienky a pravidlá budú vždy primeraným spôsobom vyhlasované konkrétne súťaže, kreditové akcie či ankety (spravidla na stránke www.zlavomat.sk, magazíne www.zlavomat.sk/magazin, na profiloch na sociálnych sieťach Facebook.com alebo Instagram.com alebo priamo na e‑mailové adresy užívateľov), pričom vo vyhláseniach bude uvedené predovšetkým zadanie a špecifikácia výhry či odmeny, ale aj ďalšie podmienky a pravidlá súťažného či odmeňovacieho plnenia, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov.
 3. Jedna osoba môže v rámci vyhlásenej súťaže, akcie či ankety uskutočniť len jedno súťažné plnenie (ak nie je v popise súťaže uvedená iná informácia). Účastník nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, akcii či ankete.
 4. Výhercom súťaže či ankety nemôže byť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Organizátorovi.
 5. Organizátor je kedykoľvek oprávnený primeranou formou súťaž, akciu či anketu zrušiť.
 6. Organizátor je oprávnený príspevok do súťaže nezaradiť (zo súťaže vyradiť), najmä ak bude jeho obsah jasne v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo všeobecne prijímanými etickými normami alebo v prípade podozrenia, že ide o duplicitný príspevok.
 7. V sporných prípadoch a v prípadoch neexaktných kritérií plnenia rozhoduje o úspešnej účasti v súťaži, akcii či ankete a splnení ďalších podmienok pre prípadný nárok na výhru či odmenu vždy Organizátor.
 8. Organizátor nie je zodpovedný za nezavinené nezaradenie súťažného príspevku do súťaže, vrátane nezaradenia v dôsledku zachytenia príspevku v SPAM filtroch alebo v dôsledku technických problémov.
 9. Organizátor súťaže kontaktuje úspešného účastníka súťaže či ankety do 7 dní vždy spravidla prostredníctvom e‑mailovej adresy, správou na sociálnej sieti či telefonicky. Pokiaľ úspešný účastník nebude do jedného týždňa na správu reagovať alebo neposkytne požadované relevantné informácie smerujúce k predaniu výhry a jej vyúčtovania, prípadne v rámci akcie stornuje nevyhnutnú objednávku na získanie odmeny, tak odmena prepadá a nárok na ňu zaniká.
 10. Organizátor je podľa svojho uváženia čo do rozsahu a spôsobu použitia neobmedzene oprávnený užívať súťažný príspevok a jeho vyobrazenie (vrátane jeho spracovania, spojenie s iným prvkom či zaradenie do súboru), záznamy urobené počas priebehu súťaže (hlavne fotografie, zvukový a zvukovo-obrazový záznam z odovzdania výhry) a v tejto súvislosti aj meno víťaza súťaže.
 11. Účastník súťaže poskytuje Organizátorovi za účelom účasti v súťaži a za účelom naplnenia oprávnení Organizátora k užívaniu súťažných príspevkov, záznamov z priebehu súťaže a mena víťaza, oprávnenie na spracovanie jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších zmien. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobných údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo osobné údaje opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.
 12. Účastník súťaže odoslaním svojho súťažného príspevku prijíma tieto všeobecné podmienky a pravidlá, ako aj podmienky a pravidlá uvedené vo vyhlásení konkrétnej súťaže.

V Bratislave 24.06.2019 

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!