Manuál spolupráce so Zľavomatom

1. Zmluvný vzťah medzi obchodným partnerom a Zľavomatom

Zľavomat na základe zmluvného vzťahu s obchodným partnerom (ďalej len „Záujemca“) sprostredkúva predaj tovarov a služieb Záujemcu konečným spotrebiteľom (ďalej len „Zákazník“ alebo „Zákazníci“).

Predmetom uzatvorenej zmluvy medzi Záujemcom a Zľavomatom je prenájom obchodnej platformy a sprostredkovanie. Súčasťou prenájmu obchodnej platformy je aj prenájom bankového účtu Zľavomatu.

Pri uzatvorení zmluvy je vám, ako Záujemcovi, vytvorený aj prístup do partnerského rozhrania (ďalej len „Rozhranie“): https://www.zlavomat.sk/partner, ktorý vám bude odoslaný na vami určený e‑mail. Tento prístup bude slúžiť pre vás na prehľad všetkých akcií, vyúčtovanie, rezervácie, prehľad voucherov a pod. Takýto prístup môže byť vytvorený pre viac osôb, vrátane účtovníčky (stačí kontaktovať vášho obchodného zástupcu).

2. Predaj kupónov a ich úhrady

Zákazník prostredníctvom internetového portálu Zlavomat.sk nakupuje kupóny. Peňažné prostriedky za tieto kupóny sú prijaté na prenajatý bankový účet. Tieto peňažné prostriedky sú od začiatku vaše, preto je potrebné z nich odviesť daň z pridanej hodnoty. Prehľad daňovej povinnosti nájdete v Rozhraní, v časti Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií – Prehľad pre DPH (viď bod 4).

3. Systém vyúčtovania

Financie za uplatnené vouchery a tovar odosielame z nášho účtu 3× mesačne, a to 3., 12. a 22. deň v mesiaci. V prípade, že tento dátum vychádza na deň pracovného voľna, peniaze odosielame prvý nasledujúci pracovný deň. Spolu s vyúčtovaním je aj vystavená faktúra za províziu od Zľavomatu, ktorá je z tržby odpočítaná zápočtom. Po skončení akcie je s posledným vyúčtovaním a províznou faktúrou vyúčtovaná aj tzv. „Zvláštna odmena poskytovateľa“. Táto položka predstavuje časť za neuplatnené vouchery a je vo výške 100 % z ceny voucheru v prospech Zľavomatu.

Celkový proces prebieha nasledovne:

4. Vyúčtovanie v prípade služieb

V rámci vyúčtovania je prvým krokom príjem peňazí od Zákazníkov na prenajatý účet. V hlavnej ponuke si kliknete na časť Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií.

V tejto časti nájdete Prehľad platieb ku každej akcii. Tento prehľad je potrebné zaúčtovať za daný mesiac a taktiež zaúčtovať a odviesť DPH z prijatých platieb. Odporúčame platby zaúčtovať po jednotlivých platbách kvôli jednoduchšiemu párovaniu s uplatnenými vouchermi.

Po využití kupónov Zákazníkmi sa v časti Vyúčtovanie – Vyúčtovanie akcií objaví vyúčtovanie k danej akcii. Spolu s vyúčtovaním je vystavená faktúra za províziu odpočítaná z celkovej tržby. V tomto okamihu prijímate peniaze na svoj bankový účet.

Po otvorení vyúčtovania vidíte celkovú sumarizáciu tržby a zároveň rozdelenie jednotlivých obchodov podľa ID akcie a variantov. Pri každom variante je počet kusov a celková tržba. Provízna faktúra obsahuje províziu Zľavomatu za poskytnuté služby. Táto faktúra je už odpočítaná z celkovej tržby, a preto ju nie je potrebné hradiť.

V prehľade vyúčtovaných voucherov nájdete celkový prehľad využitia voucherov za príslušné obdobie. Tento prehľad vám umožní spárovať zaplatené vouchery s využitými. Nájdete v ňom číslo objednávky, dátum zaplatenia, dátum využitia, cenu voucheru, výšku provízie atď.

Všetky uplatnené kupóny nájdete v časti Vouchery. Tie si jednoducho vyselektujete podľa Akcie a dátumu uplatnenia a tak ich spárujete s potrebným vyúčtovaním. Súbor je možné stiahnuť do Excelu.

5. Vyúčtovanie v prípade tovaru

V prípade zakúpenia tovaru nastáva rozdiel v tom, že zakúpený tovar sa priamo uplatní po 19 dňoch po tom, ako bol tovar označený Zákazníkom ako prevzatý. Každý tovar musí byť označený ako doručený (stav objednávky nájdete v časti Objednávky tovaru). V prípade poštovného si províziu neúčtujeme, celá čiastka za dopravu ostáva vám.

Pri vyúčtovaní sa ponuka rozšíri o kategóriu Prehľad platieb poštovného, kde nájdete súhrn za jednotlivé dni podľa prepravných spoločností a môžete zistiť celkovú výšku poštovného. Prehľad EET účteniek platí pre partnerov s podnikaním na území ČR.

6. Problematika DPH

Pri jednoúčelových poukazoch dochádza k zdaniteľnému plneniu už pri predaji služby, resp. dodaní voucheru. Samotné uplatnenie voucheru (fyzické poskytnutie služby či dodanie tovaru) sa za zdaniteľné plnenie už nepovažuje, takže sa v tomto momente už o DPH nebude ani účtovať. Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na tzv. zľavové kupóny (napr. voucher na ľubovoľné služby v hodnote 50 €). Platcovi DPH vzniká daňová povinnosť v okamihu prijatia peňazí na prenajatý bankový účet a pri fyzickom poskytnutí služby alebo dodaní tovaru bude základ dane nulový.

Údaje potrebné pre odvod DPH nájdete v časti Vyúčtovanie – Prehľad platieb akcií – Prehľad jednotlivých platieb a Prehľad pre DPH.

K odvodu DPH dochádza z:

  • vyhotovených daňových dokladov, ak sa Zákazník preukáže ako podnikateľ (viď bod č. 8),
  • interných dokladov, z predaja kupónov nepodnikateľom,
  • prijatej faktúry za províziu od Zľavomatu.

V kontrolnom výkaze sa odvod DPH zaznamená nasledovne:

  • z vyhotovených daňových dokladov – v časti A1,
  • z interných dokladov – v časti D2,
  • z prijatej faktúry za províziu – v časti B2.

7. Nevyužité vouchery

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy časť voucherov ostane nevyužitá. Podľa platnej zmluvy je podiel na nevyužitých voucheroch 100 % pre Zľavomat. V takomto prípade bude od vašej tržby okrem provízie odpočítaná aj vyššie spomínaná Zvláštna odmena poskytovateľa. Následne je možné si odvod DPH znížiť o DPH z týchto nevyužitých voucherov (znížiť odvod DPH z DPH odvedenej z celkovej sumy predaných voucherov). Zníženie odvodu DPH predstavuje dodatočný výnos.

8. Jednoúčelové a viacúčelové poukazy

Od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorej predmetom je zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní voucherov. Zdaňovanie DPH je vymedzené v § 9a a § 22 ods. 10 a vzťahuje sa na vouchery vystavené po 30.9.2019. Pre potreby uplatňovania DPH boli novelou zákona charakterizované pojmy: jednoúčelový a viacúčelový poukaz.

  • Jednoúčelový poukaz: poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a daň splatná z tohto tovaru alebo služby,
  • Viacúčelový poukaz: poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.

V prípade jednoúčelového poukazu sa za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (DUZP) považuje deň prevodu (zaplatenia) poukazu, kedy zákazník dostane voucher do svojej e‑mailovej schránky. Pokiaľ je zákonná povinnosť, v tomto okamihu musí byť vystavený daňový doklad do 15 dní. Pri fyzickom uplatnení voucheru, už z pohľadu DPH nedochádza k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby, preto sa už o DPH nebude účtovať.

Pri viacúčelových poukazoch dochádza k poskytnutiu služby alebo dodaniu tovaru až pri uplatnení voucheru u dodávateľa. Pri viacúčelových poukazoch nie je známa buď DPH alebo miesto plnenia, preto nie je povinnosť vystaviť daňový doklad pri prevode a vydaní voucheru. Daňový doklad sa vystaví až pri skutočnom plnení u dodávateľa.

Novela zákona sa nevzťahuje na tzv. zľavové vouchery (napr. 20 % zľava na nákup podľa výberu alebo voucher na ľubovoľné služby v hodnote 50 €). Pre tieto druhy voucherov platí, že daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby od zákazníka na prenajatý bankový účet. DUZP je však v deň skutočného poskytnutia služby, ale základ dane bude nulový a bude započítaný s prijatou platbou (zálohou).

9. Vystavovanie daňových dokladov

Zľavomat je iba sprostredkovateľom, teda nemôže vystavovať daňové doklady pre Zákazníkov vo svojom mene. Je potrebné, aby ste doklady vystavovali vy, ako poskytovateľ služby, s ktorým zákazník uzatvára kúpnu zmluvu. Podľa § 72 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty je povinnosť vystaviť faktúru pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa. Zákazník musí po úhrade platby upozorniť na vystavenie dokladu pre podnikateľa a poskytnúť správne fakturačné údaje. Pre fyzickú osobu – nepodnikateľa, zákon neurčuje vystavenie faktúry, avšak takého vystavenie nie je v rozpore so zákonom (takéto vystavenie daňového dokladu neplatí pre čerpanie príspevku na rekreáciu).

Doklad pri prijatí platby*

Pri vystavení faktúry pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, je potrebné vyhotoviť daňový doklad k prijatej platbe do 15 dní odo dňa prijatia platby. Vzor takejto faktúry nájdete tu.

Doklad po uskutočnení služby

Po uskutočnení služby, keď dochádza k skutočnému plneniu, následne vystavíte vyúčtovaciu faktúru, z ktorej odpočítate prijatú platbu vo forme zálohy. Vzor faktúry nájdete tu.

*Novelou zákona, platnou od 1.10.2019, sa pri jednoúčelových poukazoch ruší povinnosť vystaviť Doklad pri prijatí platby po zakúpení voucheru a zároveň po uskutočnení služby vystavenie Dokladu po ukončení služby. DUZP už nastáva v deň zakúpenia voucheru, preto sa vystaví iba jeden riadny daňový doklad do 15 dní.

Voucher nie je platobný prostriedok nahradzujúci hotovosť, preto nie je povinnosť platbu za kúpu takéhoto voucheru zaevidovať v ERP, pretože tovar alebo služby boli uhradené bezhotovostne. V prípade zakúpenia dodatočných tovarov/služieb (napr. na základe zľavovej poukážky) je potrebné sa riadiť platnou legislatívou (najmä č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve, č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP a č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov) a tržbu z takto zakúpených tovarov/služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť evidovať v ERP.

V prípade vystavovania dokladov pri čerpaní plnenia zo sociálneho fondu u zamestnávateľa, faktúra musí byť vystavená na osobu (alebo spoločnosť), ktorá si objednala a využila službu alebo prijala tovar. Ak nemá Záujemca povinnosť vystaviť faktúru (viď vyššie), na preukázanie u zamestnávateľa je možné použiť voucher a zamestnávateľ nemá právo žiadať faktúru vyhotovenú na meno spoločnosti.

Okrem toho, sme pripravili aj manuál pre účtovníkov spolu s popisom jednotlivých účtovných transakcií a predkontáciami. V prípade potreby si môžete tento manuál aj v pdf